افسانه زندی

اطلاعات مدرس

6 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
1 آموزشگاه همکار

افسانه زندی

دانشجود دکترا جامعه شناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واجد تهران جنوب

loading