حمید فقیری

اطلاعات مدرس

6 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

حمید فقیری

مدرس مهارت های کوچینگ

loading