حامد قنبری

سرمایه گذاری و بورس

حامد قنبری

مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی دارنده مدارک سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان DNW اتریش

5 دوره

آموزشگاه های همکار