حسین رئیسی

سرمایه گذاری و بورس

حسین رئیسی

مدرس و تحلیگر بازارهای مالی مهندس صنایع دانشگاه علم و صنعت تهران اموزش دیده در کارگزاری مفید

4 دوره

آموزشگاه های همکار