دریا  شيرمحمدجوزاني

نرم افزارهای فنی و مهندسی

دریا شيرمحمدجوزاني

کارشناس فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات مدرس زبان برنامه نویسی کودکان همکاری (مدرس در مدارس )(کلیک اسما )(موسسه آموزشی کلیک کودک)

8 دوره