دکتر سمیع صالحی

دروس تخصصی علوم تجربی - دروس تخصصی ریاضی فیزیک - کتب درسی دیگر - شیمی

دکتر سمیع صالحی

اینجانب سمیع صالحی فارغ التحصیل مقطع دکتری شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد با معدل الف می باشم. در حال حاضر نیز در حال سپری کردن دوره پسا(فوق) دکترای خود در دانشگاه مازندران هستم. بنده موفق به کسب اعتبار پژوهشی از صندوق ریاست جمهوری در سال 1397 برای انجام پروژه پسا دکترای خود شده ام. اینجانب موفق به تالیف کتاب<< بیو شیمی معدنی: داروهای فلز درمانی و عوامل تشخیصی فلز بنیان>> در سال 1397 شده ام.

9 دوره

اینجانب سمیع صالحی فارغ التحصیل مقطع دکتری شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد با معدل الف می باشم. در حال حاضر نیز در حال سپری کردن دوره پسا(فوق) دکترای خود در دانشگاه مازندران هستم. بنده موفق به کسب اعتبار پژوهشی از صندوق ریاست جمهوری در سال 1397 برای انجام پروژه پسا دکترای خود شده ام. اینجانب موفق به تالیف کتاب<< بیو شیمی معدنی: داروهای فلز درمانی و عوامل تشخیصی فلز بنیان>> در سال 1397 شده ام.

در حال حاضر نیز علاو بر فعالیت های پژوهشی، مدرس کنکور در موسسات استان مازندران و تهران نیز می باشم. اینجانب علاوه بر تدریس بر پایه مفاهیم شیمی برای دانش آموزان کنکوری کلاس های المپیادی شیمی را برای آماده نمودن دانش آموزان مستعد برای شرکت در المپیادهای داخلی و بین المللی را نیز برگزار می نمایم. برخی از سوابق آموزشی بنده عبارتند از:

1- مدرس موسسه مدرسان پایتخت(01390-1392)

2- مدرس موسسه آموزشی علامه حلی تهران (1395-1396)

3- مدرس مدارس غیر انتفاعی شهر مشهد (1394-1392)

4-مدرس تخصصی کنکور شیمی در موسسه آموزشی سیگما مازندران (1397-1398)

5-مدرس تخصصی شیمی کنکور و المپیاد شیمی در موسسه خیام استان مازندران (1397-1398)

6- آدرس کانال تلگرامی: salehichemkonkur@