دکتر محمد محمدزاده

اطلاعات مدرس

0 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
2 آموزشگاه همکار

دکتر محمد محمدزاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری -مسئول مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ساری

loading