مجمع انجمن های علمی مدیریت دانشگاه های مشهد

با مدیریت : محسن حبیبی

مجمع انجمن های علمی مدیریت دانشگاه های مشهد

16 دوره 3 مدرس تلفن : آدرس : استان خراسان رضوي، شهر مشهد،