یاور تقی پورآذر

یاور تقی پورآذر

دکتری فیزیک ماده چگال محاسباتی عضو هیات علمی پژوهشگر در زمینه علم مواد محاسباتی علاقمند به محاسبات کوانتومی خواص مواد با بهره گیری از روشهای توسعه یافته در حالت جامد و شیمی کوانتومی

2 دوره