آموزش ورود کلاس در ادوبی کانکت - آنلاین آموزان

دانلود نرم فازار ادوبی کانکت  دانلود کنید

اول نرم افزار رو دانلود کنید بعد فیلم زیر را ببیننید