احمدرضا هنری

اطلاعات مدرس

11 دوره برگزار شده
12 آزمون برگزار شده
1 آموزشگاه همکار

احمدرضا هنری

دکترای فلسفه از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران

loading