الهه  عسگری

اطلاعات مدرس

14 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

الهه عسگری

کارشناس ارشد علوم کامپیوتر مدیر و موسس آموزشگاه کامپیوتر کلیک اسما مدرس دروس برنامه نویسی

loading