انسیه  ملکی

اطلاعات مدرس

9 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

انسیه ملکی

انسیه ملکی کوچ حرفه ای،مربی ارتباط با کودک و نوجوان،مدرس مهارتهای ارتباطی و فن بیان

loading