·      نحوه باز کردن نرم افزار ( منوی استارت  میانبر نرم افزار  Run  Search )

·      آشنایی با محیط نرم افزار ( معرفی نوارهای موجود در صفحه کاری)

·      تعریف صفحه کاری  صفحه گسترده  ستون  سطر  سلول و ...

·      نحوه ایجاد یک صفحه کاری ( راههای مختلف و معرفی کلید میانبر)

·      نحوه ذخیره صفحه کاری.

·      نحوه باز کردن صفحه کاری ذخیره شده ( راههای مختلف و معرفی کلید میانبر)

·      نحوه ذخیره مجدد و تفاوت Save  و Save As  

·      نحوه ورود اطلاعات در خانه ها

·      نحوه ورود خودکار اعداد ( متوالی  زوج  فرد  پله ای )

·      مدیریت بر صفحات گسترده ( مدیریت Sheet  در Sheet Bar (

·      روشها و انواع آدرس دهی در اكسل- نحوه مشخص كردن آدرس محدوده ها در برگه جاری یا كاربرگ دان دیگر

·      نحوه انجام محاسبات ریاضی بر روی داده ها ( عملیات جمع- تفریق  تقسیم و ... )

·      نحوه قالببندی داده ها در خانه ها ( Format Cell )

·      نحوه کار با توابع اصلی در اکسل Sum – Average – Min – Max – Count – If) )

·      نحوه قالببندی شرطی بر روی داده ها ( Conditional Formatting )

·      نحوه اضافه کردن سطر و ستون به صفحه گسترده ( Insert  )

·      نحوه حذف کردن سطر و ستون از صفحه گسترده ( Delete  )

·      نحوه تغییر پهنای سطرها و ستون ها – مخفی نمودن سطر و ستون در صفحه گسترده

·      نحوه مرتب سازی خانه ها (Sort)

·      نحوه فیلتر سازی خانه ها ( Filter )

·      نحوه پاک کردن محتوای( خانه  قالب آنها و ...)- ( Erase )

·      نحوه جدول کردن داده ها در صفحه گسترده  Table ) )

·      نحوه گذاشتن تصویر – اشکال خاص و ... بر روی صفحه گسترده (Illustrations  )

·      نحوه کار با نمودارها و مدیریت بر نمودار ها  ( Chart  )

·      نحوه برقراری لینک در اکسل ) Hyper Link  )

·      نحوه قرار دادن پانویس و سرنویس به صفحه کاری ( Header & Footer  )

·      نحوه تنظیمات قبل چاپ صفحه کاری ( Page Setup  )

·      نحوه تنظیمات هنگام چاپ صفحه کاری ( Page Setup  )

·      نحوه تنظیمات شیت ( Sheet Option  )

·      گذاشتن توضیح  بر خانه ها ( Comment  )

·      نحوه قرار دادن طرح رنگ زمینه ( Background  (

·      نحوه نمایش صفحه کاری  (  ( Workbook View

·      نحوه نمایش  یا عدم نمایش  نوار فرمول نویسی  خطوط راهنما و ... در فابل ( Show / Hide  )

·      نحوه Zoom  نمودن صفحات گسترده