دکتر سمیع صالحی

اطلاعات مدرس

19 دوره برگزار شده
1 آزمون برگزار شده
1 آموزشگاه همکار

دکتر سمیع صالحی

اینجانب سمیع صالحی فارغ التحصیل مقطع دکتری شیمی از دانشگاه فردوسی مشهد با معدل الف می باشم. در حال حاضر نیز در حال سپری کردن دوره پسا(فوق) دکترای خود در دانشگاه مازندران هستم. بنده موفق به کسب اعتبار پژوهشی از صندوق ریاست جمهوری در سال 1397 برای انجام پروژه پسا دکترای خود شده ام. اینجانب موفق به تالیف کتاب<< بیو شیمی معدنی: داروهای فلز درمانی و عوامل تشخیصی فلز بنیان>> در سال 1397 شده ام.

loading