صمد  قربان زاده

اطلاعات مدرس

1 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
1 آموزشگاه همکار

صمد قربان زاده

loading