عابد کریمی خبوشان

اطلاعات مدرس

6 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

عابد کریمی خبوشان

بیش از 17 سال مشاوره دبیرستان های تهران بودن افتخاری است که همیشه دارم .

loading