محمد انصاری زاده

اطلاعات مدرس

20 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
1 آموزشگاه همکار

محمد انصاری زاده

دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی 12 سال مشاور حرفه ای کنکور و برگزاری بیش از ۱۰۰۰ همایش مهارتهای مطالعه و یادگیری و تمرکز در دانشگاهها و مدارس کشورloading