مصطفی روشنی

اطلاعات مدرس

12 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

مصطفی روشنی

کارشناس ارشد تجارت الکترونیک سابقه مدیریت پروژه های تجارت الکترونیکی مدرس دیجیتال مارکتینگ فعال بازار بورس اوراق بهاردار تهران مدرس دوره خبرگان بورس مدیر من

loading