مهتاب روحی

اطلاعات مدرس

19 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
1 آموزشگاه همکار

مهتاب روحی

یک خانم مهندس نرم افزار که بچه ها و برنامه نویسی رو خیلی دوست داره.

loading