همکارن سازمانی

 

هیات شطرنج استان مازندران

هیات شطرنج شهرستان قائمشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

بانک مسکن استان مازندران

بانک ملت استان مازندران

کلینیک روانشناسی بامداد کلینیک ساری با مدیریت دکتر میرزائیان